嘈 tào (14n)

1 : Rầm rĩ. Nhiều người nói rầm rĩ gọi là tào tạp 嘈雜.