嗥 hào (13n)

1 : (Phụ lục) Tục dùng như chữ hào 噑.