嗔 sân, điền (13n)

1 : Giận, cáu, cũng có khi đọc là chữ điền.