嗌 ách (13n)

1 : Cổ họng. Cổ họng sưng đau gọi là ách thống 嗌痛.