嗃 hạc, hao (13n)

1 : Hạc hạc 嗃嗃 dáng đốc trách nghiêm ngặt (nghiêm khắc).
2 : Một âm là hao. Kêu gào.