喻 dụ (12n)

1 : Bảo rõ. Như hãn thí nhi dụ 罕譬而喻 nghĩa là kẻ khéo dạy thì nói ít mà vẫn dễ hiểu.
2 : Ví dụ.