喭 ngạn (12n)

1 : Thô tục quê mùa. Luận-ngữ có câu Do dã ngạn 由也喭 người Do vậy quê mùa.