喫 khiết (12n)

1 : Ăn uống.
2 : Nhận vào. Như chịu thiệt gọi là khiết khuy 喫虧, gắng sức không rời là khiết khẩn 喫緊, v.v.