喨 lượng (12n)

1 : Liệu lượng 嘹喨 véo von. Tiếng trong mà đi xa.