喤 hoàng (12n)

1 : Hoàng hoàng 喤喤 oang oang. Tiếng to mà có vẻ vui hòa.