喙 uế (12n)

1 : Miệng.
2 : Bàn nói.
3 : Thở ngắn hơi (vì chạy nhọc thở ngắn hơi).