喒 tàm, gia (12n)

1 : Ta.
2 : Về phương bắc kêu là chữ gia. Như gia môn 喒門 chúng ta.