喑 âm, ấm (12n)

1 : Câm, mất tiếng.
2 : Một âm là ấm. Cất tiếng gọi.