喈 dê (12n)

1 : Tiếng vui vẻ. Như cổ chung dê dê 鼔鍾喈喈 chuông trống vui hòa (nhịp nhàng).