啣 hàm (11n)

1 : (Phụ lục) Tục dùng như chữ hàm 銜.