啚 bỉ, đồ (11n)

1 : Cũng như chữ bỉ. 鄙 Nay dùng làm tiếng để chia vạch các vùng đất. Tục đọc là chữ đồ 圖.