啗 đạm (11n)

1 : Ăn, lấy lợi dử người cũng gọi là đạm.