啕 đào (11n)

1 : Hào đào 號啕 gào khóc. Tục viết là hào đào 嚎咷.