唵 úm (11n)

1 : Tiếng Phạm, tiếng đầu các câu thần chú.