唳 lệ (11n)

1 : Chim kêu. Tiếng hạc kêu gọi là hạc lệ 鶴唳.