唱 xướng (11n)

1 : Hát.
2 : Xướng, hát trước để cho người ta họa gọi là xướng.