唐 đường (10n)

1 : Nói khoác. Nói không có đầu mối gì gọi là hoang đường 荒唐, không chăm nghề nghiệp chính đính cũng gọi là hoang đường.
2 : Họ Ðường 唐. Vua Nghiêu 堯 họ là Ðào Ðường 陶唐氏 (2308 trước Tây lịch). Lý Uyên 李淵 lấy nước của nhà Tùy 隋 cũng gọi là nhà Ðường (61 : Nước Ðường 唐.
4 : Nước Tàu. Đời nhà Ðường 唐 đem binh đánh chận các nơi, nên người nước ngoài mới gọi nước Tàu là nước Ðường, người Tàu cũng vẫn tự xưng là người Ðường.