唏 hí, hy (10n)

1 : Sụt sịt, thương mà không khóc gọi là hí.
2 : Một âm là hy. Cùng nghĩa như chữ 欷.