唉 ai (10n)

1 : Lời than thở về sự đáng ghét. Như ta nói chào ồi !.