响 hưởng (9n)

1 : (Phụ lục) Tục dùng như chữ hưởng 響.