哆 sỉ, đá (9n)

1 : Há miệng. Cũng đọc là đá, trong thần chú thường dùng.