哀 ai (9n)

1 : Thương.
2 : Không có mẹ gọi là ai. Kẻ để tang mẹ mà còn cha gọi là ai tử 哀子.