咱 cha (9n)

1 : Tục tự xưng mình là cha. Cũng đọc là gia.