咯 lạc, khách (9n)

1 : Cãi lẽ.
2 : Một âm là khách. Khạc ra máu gọi là khách huyết 咯血. Ta quen đọc là khạc huyết.