咬 giảo (9n)

1 : Cắn vào xương. Nguyên là chữ giảo 齩.