咫 chỉ (9n)

1 : Thước. Nhà Chu định tám tấc là một chỉ.