咥 hý, điệt (9n)

1 : Cười ầm.
2 : Một âm là điệt. Cắn.