咤 trá (9n)

1 : Quát thét.
2 : Nói lúng búng (vừa ăn vừa nói).