咐 phù, phó (8n)

1 : Hà hơi.
2 : Một âm là phó. Phân phó 吩咐 dặn bảo kẻ dưới.