咏 vịnh (8n)

1 : (Phụ lục) Tục dùng như chữ vịnh 詠.