咋 trách, trá (8n)

1 : Tiếng to.
2 : Một âm là trá. Tạm.