咈 phất (8n)

1 : Trái ý, ý không ưng thế, gọi là hu phất 吁咈.