咄 đốt, đoát (8n)

1 : Ðốt đốt 咄咄 ối chao ! tiếng kinh sợ.
2 : Một âm là đoát. Tiếng quát tháo.