呷 hạp (8n)

1 : Hít vào. Hút mà uống vào gọi là hạp.