味 vị (8n)

1 : Mùi, chua, đắng, ngọt, cay, mặn là năm mùi (ngũ vị 五味).
2 : Nếm, xem vật ấy là mùi gì gọi là vị.
3 : Cái gì có hứng thú gọi là hữu vị 有味.