呱 oa (8n)

1 : Oa oa 呱呱 oe oe, tiếng trẻ con khóc.