呪 chú (8n)

1 : Nguyền rủa.
2 : Thần chú.
3 : Theo nghĩa kinh nhà Phật thì chú nghĩa là chúc nguyện.