呌 khiêu (7n)

1 : (Phụ lục) Tục dùng như chữ khiếu 叫.