呉 ngô (7n)

1 : Nước Ngô, họ Ngô, đất Ngô.
2 : Rầm rĩ.