呈 trình (7n)

1 : Bảo. Tỏ ra.
2 : Trình. Kẻ dưới nói cho người trên biết gọi là trình. Tờ kêu với quan trên cũng gọi là trình.