呃 ách (7n)

1 : Nấc. Ách nghịch 呃逆 chứng nấc. Nguyên viết là 呝.