吼 hống (7n)

1 : Rống. Tiếng kêu các loài thú mạnh kêu.