吸 hấp (7n)

1 : Hút hơi vào, đối lại với chữ hô 呼.