吉 cát (6n)

1 : Tốt lành. Phàm việc gì vui mừng đều gọi là cát, đối lại với chữ hung 凶.