另 lánh (5n)

1 : Riêng. Như lánh phong 另封 gói riêng.